TEL. +48 (22) 18 55 351
NIP 956 19 98 816
REGON 871210540
BDO: 000039414

POLITYKA JAKOŚCI i MMS

Misją Spółki jest świadczenie wysokiej jakości usług napraw i modernizacji pasażerskiego taboru kolejowego.

Wizją Spółki jest uzyskanie statusu nowoczesnego zakładu wykonującego naprawy i modernizacje taboru szynowego dla sektora przewozów pasażerskich, oferującego kompleksowe usługi, zapewniającego wysoki, stabilny potencjał działalności oraz atrakcyjne warunki współpracy dla pracowników i kooperantów.

Celem Spółki jest dostarczanie pasażerskiego taboru kolejowego zgodnego z oczekiwaniami klienta, spełniającego warunki umów i dostarczonego na czas.

Nasz cel realizujemy przez:

 • Kształtowanie świadomości, że za jakość odpowiada każdy pracownik organizacji
 • Szkolenia pracowników podnoszące kompetencje
 • Poprawę komunikacji w oparciu o dialog z pracownikami i klientem
 • Identyfikację potrzeb klienta
 • Zapewnienie dostępności informacji i określonych zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i realizacji zadań
 • Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
 • Spełnienie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r.
 • Speł­nia­nie mają­cych zasto­so­wa­nie wyma­gań praw­nych oraz uwzględnienie aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji
 • Współ­pracę i pozy­ski­wa­nie dostaw­ców o sta­bil­nej pozy­cji ryn­ko­wej oraz dostar­cza­ją­cych mate­riały i usługi na ocze­kiwa­nym pozio­mie jakości
 • Zapewnienie najnowocześniejszych technologii
 • Efektywne zarządzanie procesami
 • Dostępność profesjonalnego serwisu
 • Rzetelne i terminowe rozpatrywanie reklamacji
 • Dbanie o własność klienta
 • Ocenę satysfakcji klienta
 • Szacowanie ryzyk i podejmowanie adekwatnych działań korygujących
 • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania, a przez to całej organizacji

Polityka Jakości i Sytemu Utrzymania MMS jest dostępna, zakomunikowana, zrozumiana i stosowana przez wszystkich pracowników PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Zablokowano kopiowanie

Skip to content