Zakład Usług Taborowych "Remtrak" Sp. z o.o. ogłasza konkurs na Dyrektora Wykonawczego - 30.01.2018

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Zakładu Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wykonawczego spółki Zakład Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu

Kandydat na Dyrektora Wykonawczego Spółki powinien spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane techniczne),
 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w podmiotach zajmujących się produkcją, utrzymaniem lub naprawą taboru kolejowego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt 1 ppkt od 1 do 5 powyżej.
Ponadto zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć zawodowych oraz podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mailowego (w przypadku jego posiadania) oraz numeru telefonu kontaktowego,
 • list motywacyjny,
 • oryginały lub uwierzytelnione odpisy następujących dokumentów:

             - dowodu tożsamości,

             - dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

             - świadectw pracy.

Kopie powyższych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o braku toczących się postępowań dyscyplinarnych i karnych wobec kandydata,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata,
 • oświadczenie zawierające klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu prowadzonego w ZUT REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., Nr 1182 t.j.)”.

Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kopie dokumentów oraz wszystkie złożone przez kandydata oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty nie podpisane w ww. sposób nie będą brane pod uwagę.
Pisemne zgłoszenia kandydatów winny być składane w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Spółki Zakład Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu” osobiście w siedzibie Spółki, w sekretariacie, w godzinach 8.00 – 15.00 lub listownie na adres: ZUT REMTRAK Spółka z o.o., 87-100 Toruń, ul. Kluczyki 17-21 do dnia 22 lutego 2018 r. (zgłoszenia wysłane listownie będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby Spółki w Toruniu w terminie określonym w zdaniu powyżej).
Jeden kandydat może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 26 lutego 2018 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu będą prowadzone w dniach od 27 lutego 2018 r. do 08 marca 2018 r. Powiadomienie Kandydata o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania oraz o dacie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi mailowo na adres wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu oraz telefonicznie.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności:

 • wiedza w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • wiedza w zakresie realizacji inwestycji i sposobów ich finansowania,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
 • dotychczasowe osiągnięcia zawodowe.

Zarząd zastrzega sobie prawo do zadawania dodatkowych pytań.

Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będzie można uzyskać w sekretariacie siedziby Spółki w terminie 3 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach od 8.00 – 15.00, po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

O wynikach postępowania kandydaci zostaną poinformowani pisemnie przez Zarząd Spółki.

 

Zarząd zastrzega sobie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydatów. W takim przypadku Zarząd Spółki pisemnie powiadomi kandydatów
o zakończeniu konkursu.

ZUT REMTRAK Spółka z o.o. nie zwraca kosztów ponoszonych przez kandydatów, związanych z uczestniczeniem w konkursie.

 

 

 


Pliki do pobrania

Brak plików