ZAKOŃCZONE - Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu spółki Zakład Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu - 27.07.2018

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259 z póżn. zm.), przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz.476 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 i 5 Umowy Spółki

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członek Zarządu spółki Zakład Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Pisemne zgłoszenia Kandydatów winny być składane w zamkniętych kopertach z napisem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Zakład Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu" osobiście w siedzibie Spółki, w sekretariacie, w godzinach 8.00 - 15.00 lub listownie na adres:

Rada Nadzorcza ZUT REMTRAK Spółka z o.o., 87-100 Toruń, ul. Kluczyki 17-21

do dnia 20 sierpnia 2018 r.

(zgłoszenia wysłane listownie będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby Spółki w Toruniu w terminie określonym w zdaniu powyżej).

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została w poniższym pliku.

 

W aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”


Pliki do pobrania